<< späť

Životopis PhDr. Antona Bobáka

PhDr. Anton Bobák sa narodil 24.12.1960 v Banskej Bystrici.
Po skončení štúdia na gymnáziu študoval diaľkovo na vysokých školách 14 rokov a získal vysokoškolský diplom v troch odboroch : pedagogika, sociálna práca a manažment. Zároveň získal 2 tituly Magister, 1 titul Master a doktorát z filozofie.
Absolvoval kurzy na prípravu projektov pre EÚ, ktoré organizovalo CVNO v B. Bystrici a ročný kurz Riadenie mimovládnych organizácií.
V programe SPOLU pôsobil od roku 1993 do roku 1996 ako dobrovoľník.
V rokoch 1991-1996 pracoval ako vedúci sociálneho oddelenia Obvodného úradu v Kremnici. Po zrušení obvodov prešiel pracovať na Krajský úrad do B. Bystrice ako poverený založením a vedením odboru sociálnych vecí, neskôr tu pracoval ako vedúci oddelenia sociálno – právnej ochrany a kurately a ako metodik až do roku 1999, keď sa vrátil do neziskového sektoru v Kremnici.
Od roku 1999 až do roku 2012 pôsobil ako podpredseda a neskôr aj ako predseda Združenia SPOLU so sídlom v Kremnici. Je autorom viacerých programových a strategických dokumentov zameraných na rozvoj komunít i väčších územných celkov.
Pracoval ako konzultant vo viacerých projektoch na strednom a východnom Slovensku. Celkove pôsobil vo vyše 30-tich komunitách Slovenska.
Pracoval vo viacerých komisiách na hodnotenie kvality projektov.
Od roku 2000 učí dospelých, najmä sociálne témy, riadenie projektov a riadenie mimovládnych organizácií.
Je autorom cca 40-tich podporených projektov, z ktorých väčšinu aj sám riadil.
Je spoluautorom projektu Cez deti k rodine, ktorý získal cenu Unesco ešte v roku 1994.
Podieľal sa na viacerých výskumoch a prieskumoch a je autorom niekoľkých metodických materiálov a príručiek.
V súčasnosti je predsedom OZ SPOLU -Slovensko so sídlom v Žiari nad Hronom, kde aj býva. Je rozvedený a má 2 dospelé deti.
K jeho záľubám patrí: záhrada, šport, písanie, fotografovanie, hra na gitare a alternatívna medicína.
Okrem slovenského jazyka ovláda perfektne češtinu, ale dohovorí sa aj po anglicky, rusky a po poľsky.
Je poľskej národnosti.