Naše projekty v roku 2022

1/
Projekt s názvom Centrum komunitných aktivít alias Pracovný inkubátor, realizuje SPOLU–Slovensko s podporou Welthaus Graz v rokoch 2020/2022. Projekt zamestnáva ročne minimálne 10 žien v troch marginalizovaných rómskych komunitách, konkrétne na Hájiku a Podskale pri Spišskej Novej Vsi a na Levočských Lúkach pri Levoči, v rôznych profesiách, najmä pri práci s deťmi a pri tvorivých činnostiach.
Okrem samotného zamestnávania projekt podporuje aj vzdelávanie žien a pomoc pri hľadaní zamestnania u rôznych zamestnávateľov.2/
Projekt TOTO je aj naše mesto - je podporený z programu ACF Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a s Karpatskou nadáciou.
Projekt realizuje SPOLU – Slovensko v období apríl – september 2022 vo dvoch MRK – Hájik a Levočské Lúky na Spiši. V projekte ide o aktivizáciu Rómov pred komunálnymi voľbami, väčšiu akceptáciu MRK ako súčasť miest a vypracovanie a presadenie politík rozvoja týchto komunít.